Ternana-Lanciano 2-2

24-11-2012.

Foto di Marco Barcarotti.